Polityka prywatności/Rodo

RODO

Szanowni Pacjenci!

Oto informacje, które pomogą państwu ustalić kto zarządza państwa danymi. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

  1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Marek Honkisz wykonujący działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Honkisz ul. Modrzejowska 20/4/6, 41-200 Sosnowiec.
  2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z: art. 9 ust. 2 lit. h RODO, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
  4. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  7. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
  8. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
  9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Ciasteczka

Kolekcjonujemy ciasteczka w celu wykrycia Twoich preferencji dotyczących wyświetlania komunikatu o ciasteczkach.

Strony mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły, mapy itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Google Maps

Jednym z usługodawców jest Google Maps. Serwis dostarcza mapy, które zostały użyte do udostępnienia lokalizacji mojego gabinetu. Google zbiera informacje, które może wykorzystywać w celach marketingowych i innych oraz śledzi Twoją aktywność w sieci.

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz monitorować bądź usunąć swoją aktywność w serwisie Google.