Uzyskiwanie dokumentacji medycznej.

Aby uzyskać kopię lub wgląd do dokumentacji medycznej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wypełnionego czytelnie, drukowanymi literami osobiście w godzinach pracy gabinetu (PN 15-21, WT-CZW 10-15) lub listownie na adres: Indywidualna praktyka lekarska Marek Honkisz ul. Sucha 47,41-214 Sosnowiec. Zgodnie z przepisami dokumentację uzyskacie państwo bez zbędnej zwłoki w maksymalnym terminie do 30 dni roboczych.

Ważne:

Konieczne będzie posiadanie dokumentu tożsamości przy składaniu wniosku lub odbieraniu dokumentacji. Musicie państwo stawić się osobiście w gabinecie w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

Z uwagi na ciążący na pracownikach podmiotu leczniczego obowiązek ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dziecka, w razie jakichkolwiek wątpliwości będzie konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego władzę rodzicielską takiego jak:

– orzeczenia sądu w sprawie przyznanego zakresu władzy rodzicielskiej lub

– odpis aktu urodzenia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica wskazującym, że nie doszło do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Takie oświadczenie musi być też opatrzone własnoręcznym podpisem.

Powyższe dokumenty muszą zostać udostępnione do wglądu i skopiowania w momencie potwierdzania tożsamości wnioskodawcy.

Ze względu na tryb pracy zalecam wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny złożenia wniosku lub odbioru dokumentacji.

Koszt wysyłki dokumentacji listem poleconym to 20zł, płatne gotówką w momencie składania wniosku.